Algemene Voorwaarden ErgoXS B.V.

Versie 18 februari 2022

 

Artikel 1: Definities

  • Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

1.2.        ErgoXS: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ErgoXS B.V., gevestigd te Tolbert, KvK-nummer: 01112036.

1.3.        Diensten: alle door ErgoXS verleende diensten, hoe genaamd ook.

1.4.        Product: product(en) van ErgoXS.

1.5.        Overeenkomst: iedere overeenkomst, gesloten met ErgoXS, betrekking hebbende op de verkoop en/of terbeschikkingstelling van Producten en/of de verlening van Diensten.

1.6.        Wederpartij: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of entiteit met wie ErgoXS een Overeenkomst aangaat of aan wie ErgoXS een aanbieding, offerte, prijslijst, prijsopgave of andere uiting doet betreffende een te sluiten Overeenkomst.

 

Artikel 2: Algemene Voorwaarden

2.1.        De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaves en andere uitingen betreffende een te sluiten Overeenkomst, van ErgoXS.

2.2.        Aanpassing en/of aanvulling van de Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk tussen ErgoXS en de Wederpartij worden overeengekomen, ondertekend door ErgoXS en de Wederpartij.

2.3.        Indien blijkt dat bepaalde bepalingen in deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand. De niet van toepassing zijnde bepalingen zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de te vervangen bepalingen.

2.4.        De Wederpartij met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden, stemt in met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op toekomstige en/of vervolgovereenkomsten.

2.5.        ErgoXS wijst nadrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij af.

 

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst

3.1.        Een aanbieding, offerte of prijsopgave van ErgoXS, is vrijblijvend en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.

3.2.        Een Overeenkomst tussen ErgoXS en de Wederpartij komt tot stand op het moment dat de aanvaarding van het aanbod ErgoXS heeft bereikt en ErgoXS deze schriftelijk dan wel elektronisch aanvaardt.

3.3.        Indien de aanvaarding gepaard gaat met voorbehouden of wijzigingen ten aanzien van het aanbod, komt de Overeenkomst eerst tot stand indien ErgoXS aan de Wederpartij heeft bericht dat deze met de afwijkingen instemt.

3.4.        Alle Overeenkomsten met ErgoXS betreffende de verkoop en/of terbeschikkingstelling van Producten, komen tot stand onder de ontbindende voorwaarden: “Zolang de voorraad strekt, bij ErgoXS zelf of een leverancier”.

3.5.        Kennelijke (schrijf)fouten en/of vergissingen in een aanbod binden ErgoXS niet.

 

Artikel 4: Prijs

4.1.        De prijzen van ErgoXS zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, uitgedrukt in Euro en exclusief belastingen, BTW en andere heffingen.

4.2.        De kosten voor vervoer, verpakking, (externe) opslag en verzending komen voor rekening van de Wederpartij, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

4.3          ErgoXS heeft het recht om ingeval van stijging van kostprijsbepalende elementen na de aanbieding, offerte of prijsopgave en/of tussen het tijdstip van de totstandkoming van de Overeenkomst en de volledige nakoming daarvan, en ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, de prijs te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de Wederpartij geen recht de Overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 5: Betaling

5.1.        De prijs dient tijdig te worden voldaan, uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of anderszins op de factuur is vermeld.

5.2.        Indien niet tijdig betaald wordt, verkeert Wederpartij in verzuim, zonder dat daartoe eerst een ingebrekestelling vereist is.

5.3.        Indien de Wederpartij in verzuim is met de betaling van hetgeen hij aan ErgoXS verschuldigd is, is hij per datum verzuim een rente van 1,5 % per maand verschuldigd.

5.4.        Daarnaast zal de Wederpartij per datum verzuim 15 % van de verschuldigde hoofdsom aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn, met een minimum van EUR 250 exclusief BTW. Voor zover ErgoXS gerechtelijke en executiekosten moet maken is de Wederpartij gehouden die kosten volledig aan ErgoXS te vergoeden.

5.5.        Indien de Wederpartij in gebreke is met de betaling van de prijs, is ErgoXS bevoegd om alle op haar rustende verplichtingen op te schorten, totdat de Wederpartij aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5.6.        Ieder bedrag dat ErgoXS van de Wederpartij ontvangt zal allereerst ter voldoening strekken van die vorderingen waartoe ErgoXS geen eigendomsvoorbehoud heeft bedongen als bedoeld in artikel 7 van de Algemene Voorwaarden. Vervolgens zal ieder bedrag dat ErgoXS van de Wederpartij ontvangt strekken ter voldoening van eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

5.7.        De Wederpartij is niet bevoegd de aan ErgoXS verschuldigde bedragen te verrekenen of betaling van verschuldigde bedragen op te schorten. Er kan alleen bevrijdend betaald worden op het door ErgoXS aangewezen bankrekeningnummer.

 

Artikel 6: Levering

6.1          Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, levert ErgoXS DAP (Delivery at place) volgens de Incoterms® 2020 DAP.

6.1.        ErgoXS verzorgt het transport van het Product, de kosten van het vervoer komen ten laste van de Wederpartij. ErgoXS zal ervoor zorg dragen dat het Product wordt afgeleverd op het overeengekomen tijdstip. Deze termijn is echter geen fatale termijn. Indien tussen ErgoXS en de Wederpartij geen tijdstip is afgesproken zal het Product binnen een redelijke termijn worden afgeleverd door ErgoXS.

6.2.        De in het vorige lid genoemde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke ErgoXS door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Als plaats van levering geldt het adres van de Wederpartij dat bij opdrachtverstrekking aan ErgoXS kenbaar is gemaakt.

6.3.        ErgoXS is slechts dan in verzuim bij overschrijding van de leveringstermijn, nadat ErgoXS door de Wederpartij in gebreke is gesteld, waarbij haar een redelijke termijn voor nakoming van minimaal 30 dagen is gegund.

6.4.        Het Product is voor risico van de Wederpartij vanaf het moment van aflevering, ook indien de eigendom op dat moment nog niet op de Wederpartij is overgegaan.

6.5.        Indien de Wederpartij de Producten niet of niet tijdig afneemt, is de Wederpartij zonder dat een ingebrekestelling is vereist in verzuim. ErgoXS is alsdan bevoegd de verplichtingen die op haar rusten jegens de Wederpartij op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden en/of (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

6.6.        Kosten van en schade als gevolg van oponthoud of vertraging komen voor rekening van de Wederpartij.

6.7.        ErgoXS zal de door haar te verrichten Diensten zorgvuldig en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat door ErgoXS uitdrukkelijk niet kan worden gegarandeerd. De Wederpartij is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van ErgoXS de Diensten (tevens) door een derde te laten verzorgen.

6.8.        Het is de Wederpartij niet toegestaan enig merk, kenteken, letter, nummer of andere aanduiding, die door ErgoXS op haar Producten is aangebracht, te verwijderen en/of te wijzigen.

6.9          ErgoXS behoudt zich het recht voor ieder(e) (gedeelte van de) levering als afzonderlijke transactie te beschouwen en de daarmee gepaard gaande kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud          

7.1.        ErgoXS behoudt zich, overeenkomstig art. 3:92 lid 1 BW, de eigendom van de aan de Wederpartij verkochte Producten voor totdat de Wederpartij alle vorderingen uit hoofde van alle met ErgoXS gesloten Overeenkomsten heeft voldaan. Daaronder vallen tevens de vorderingen tot betaling van rente en kosten als gevolg van een aan de Wederpartij toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.

7.2.        De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten, anders dan in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening, geheel of gedeeltelijk te vervreemden, aan derden te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren ten behoeve van derden. Indien de Wederpartij deze bepaling overtreedt is de verschuldigde prijs direct opeisbaar en is ErgoXS gerechtig het Product op te halen.

7.3.        In geval van beslag, surseance van betaling of faillissement, is de Wederpartij verplicht om derden onmiddellijk te wijzen op de Producten die als gevolg van het eigendomsvoorbehoud nog eigendom zijn van ErgoXS. Tevens informeert de Wederpartij ErgoXS onmiddellijk indien zich een dergelijke situatie voordoet.

7.4.        De Wederpartij is voorts verplicht de Producten voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal te verzekeren, en om de verzekeringspolissen op eerste verzoek ter inzage te geven aan ErgoXS.

 

Artikel 8: Reclame

8.1.        De Wederpartij is verplicht het door ErgoXS geleverde Product en/of de door ErgoXS verleende Dienst, onverwijld te (laten) keuren en inspecteren. De Wederpartij dient daartoe te controleren of de kwaliteit van het Product/de Dienst overeenstemt met wat ErgoXS en de Wederpartij zijn overeengekomen.

8.2.        De Wederpartij dient een eventuele reclame ten aanzien van zichtbare gebreken, uiterlijk binnen 5 dagen aan ErgoXS mede te delen. Ontvangt ErgoXS niet binnen 5 dagen zo een mededeling van de Wederpartij, dan wordt het Product geacht door de Wederpartij te zijn goedgekeurd.

8.3.        De Wederpartij dient een eventuele reclame ten aanzien van onzichtbare gebreken, uiterlijk binnen 5 dagen na ontdekking, doch in ieder geval binnen 2 maanden na ontvangst aan ErgoXS mede te delen. Ontvangt ErgoXS niet binnen deze termijn een mededeling van de Wederpartij dat zij de Producten reclameert, dan worden de Producten geacht te zijn goedgekeurd door de Wederpartij.

8.4.        Indien de Wederpartij gebruik maakt van haar recht op reclame, is zij niet gerechtigd de op haar rustende betalingsverplichtingen op te schorten dan wel te verrekenen.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1.        De Wederpartij is in ieder geval, maar niet uitsluitend, aansprakelijk voor schade aan het Product, indien het Product nog eigendom is van ErgoXS, en de schade het gevolg is van:

  • het door de Wederpartij niet tijdig zorg (laten) dragen voor het noodzakelijke onderhoud of de noodzakelijke vervanging van onderdelen; en/of
  • het door de Wederpartij (laten) aanbrengen van wijzigingen in het Product zonder schriftelijke toestemming van ErgoXS; en/of
  • oneigenlijk gebruik van het Product (daarvan is in ieder geval sprake indien het Product in strijd met de meegeleverde handelingen of instructies wordt gebruikt en/of indien het Product wordt gebruikt op een wijze die niet overeenstemt met de bestemming ervan).

9.2.        ErgoXS is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de Wederpartij door het Product, indien deze schade het gevolg is van:

  • het door de Wederpartij niet tijdig zorg (laten) dragen voor het noodzakelijke onderhoud of de noodzakelijke vervanging van onderdelen; en/of
  • het door de Wederpartij (laten) aanbrengen van wijzigingen in het Product zonder schriftelijke toestemming van ErgoXS; en/of
  • oneigenlijk gebruik van het Product (daarvan is in ieder geval sprake indien het Product in strijd met de meegeleverde handelingen of instructies wordt gebruikt en/of indien het Product wordt gebruikt op een wijze die niet overeenstemt met de bestemming ervan).

9.3.        De aansprakelijkheid van ErgoXS voor schade, is beperkt tot het bedrag waarvoor in het betreffende geval de toepasselijke verzekering, indien die is afgesloten, dekking biedt, vermeerderd met een eventueel eigen risico. ErgoXS is echter in geen geval gehouden tot vergoeding van schade voor een bedrag dat groter is dan de door ErgoXS gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor het betreffende Product of de betreffende Dienst te ontvangen vergoeding.

9.4.        ErgoXS is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, in welke vorm dan ook. Ondergevolgschade valt in ieder geval gederfde winst, gemiste besparingen, smartengeld en schade door bedrijfsstagnatie.

9.5.        De Wederpartij vrijwaart ErgoXS en zal ErgoXS te allen tijde gevrijwaard houden tegen aanspraken die derden en/of werkzame personen bij de Wederpartij op ErgoXS kunnen hebben voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst door ErgoXS en/of de eigendom, het bezit, het gebruik of de exploitatie van het Product, tenzij sprake is van opzet of grove schuld c.q. grove nalatigheid aan de zijde van ErgoXS.

9.6.        ErgoXS is niet aansprakelijk voor schade aan de Wederpartij die het gevolg is van het handelen en/of nalaten van door ErgoXS ingeschakelde hulppersonen bij het uitvoeren van op ErgoXS rustende verbintenissen jegens de Wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens hulppersonen die door ErgoXS in haar bedrijf belast zijn met de leiding van de uitvoering van de betreffende verbintenissen.

 

Artikel 10: Garanties

10.1.     Indien ErgoXS garantie(s) verleent voor materiaal- en/of fabricagefouten, houdt een geslaagd beroep op die garantie(s) uitsluitend in dat ErgoXS naar haar keuze de betreffende Producten zal herstellen, het/de gebrekkig(e) onderde(e)l(en) dan wel het gehele Product zal vervangen tegenover teruggave van het geleverde Product, danwel de door de Wederpartij betaalde prijs (deels) restitueert tegenover teruggave van het geleverde Product. De kosten voor het retourneren en ophalen van het Product en alle daarbij komende kosten komen voor rekening van Wederpartij (Carry-in garantie).

10.2.      Ten aanzien van door ErgoXS van derden betrokken materialen, zaken en/of producten is ErgoXS slechts aan een eventueel overeengekomen garantie gebonden indien en voor zover zij op haar beurt van de betreffende derden ter zake garantie(s) heeft verkregen.

10.3.      De Factuur dient als garantiebewijs. ErgoXS is slechts aan een eventueel overeengekomen garantie gebonden op vertoon van de originele factuur door de Wederpartij.

10.4.      ErgoXS is slechts aan een eventueel overeengekomen garantie gebonden indien de Wederparij tijdig contact opneemt met ErgoXS voor een RMA-nummer. Retourzendingen naar ErgoXS zonder RMA-nummer worden niet geaccepteerd.

10.5.      Indien het betreffende gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het Product of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ErgoXS, de Wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht danwel trachten aan te brengen aan het Product of het Product hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is, kan door de Wederpartij geen beroep op eventuele verleende garantie(s) worden gedaan.

10.6.      De Wederpartij kan aan de eventuele garantie(s) van ErgoXS geen andere rechten ontlenen, dan als vermeld in lid 1 en 2 van dit artikel, met name niet het recht op enige vergoeding van schade bij het gebruik van Producten ontstaan.

10.7.      Indien er voor het achterhalen van een gebrek in het Product of onderdeel van het van de garantie uitgesloten onderdeel van het Product, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze onderzoekskosten altijd voor rekening van de Wederpartij. ErgoXS streeft ernaar van tevoren melding te maken van de onderzoekskosten. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Wederpartij niet van de verplichting tot het betalen van de onderzoekskosten.

10.8.      Indien aan het herstellen van een gebrek kosten voor de Wederpartij zijn verbonden, kan de Wederpartij het betreffende Product tegen betaling van de onderzoekskosten retour ontvangen. Indien de Wederpartij de onderzoekskosten niet binnen zes maanden na het beroep op de garantie heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het Product aan ErgoXS.

10.9.      Indien de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met ErgoXS gesloten Overeenkomst of uit een daarmee samenhangende Overeenkomst voortvloeit, vervalt ieder (vorderings)recht van de Wederpartij zich op de overeengekomen garantie(s) te kunnen beroepen.

 

Artikel 11: Beëindiging

11.1.      Een Overeenkomst kan eenzijdig door ErgoXS onmiddellijk, en zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, geheel of ten dele worden ontbonden, zonder dat ErgoXS verplicht is tot vergoeding van schade, in de navolgende gevallen:

  • indien de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, indien de Wederpartij surséance van betaling aanvraagt, indien onder de Wederpartij beslag wordt gelegd, indien de Wederpartij schuldsanering aanvraagt of indien de Wederpartij (als rechtspersoon) wordt overgenomen of ontbonden;
  • indien de Wederpartij ondanks sommatie in gebreke blijft binnen veertien dagen alsnog aan haar contractuele verplichtingen te voldoen;
  • indien ErgoXS goede grond heeft te vrezen dat de Wederpartij tekort zal schieten in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

11.2.      Indien tot toepassing van het in het vorige lid gestelde wordt overgegaan door ErgoXS, zijn alle vorderingen die ErgoXS op de Wederpartij heeft onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 12: Persoonsgegevens en privacy

12.1.      In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zal ErgoXS persoonsgegevens die betrekking hebben op de Wederpartij verwerken, doch slechts voor zover die persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. De persoonsgegevens zullen slechts worden verwerkt indien dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking. Deze doeleinden staan beschreven in de privacyverklaring van ErgoXS. De persoonsgegevens zullen slechts op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze worden verwerkt. ErgoXS is in dit kader verantwoordelijk voor een afdoende beveiliging van de persoonsgegevens van de Wederpartij. Om te voorkomen dat de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Wederpartij verloren gaan of in handen van derden komen, legt ErgoXS passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer. Indien een inbreuk op de beveiliging van de persoonsgegevens plaatsvindt en deze inbreuk een hoog risico met zich brengt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, deelt ErgoXS de inbreuk onverwijld aan de Wederpartij mee.

12.2.      De Wederpartij is ervoor verantwoordelijk alleen die persoonsgegevens aan ErgoXS te verstrekken, ter zake waarvan ErgoXS gerechtigd is om deze te verwerken.

12.3.      De Wederpartij vrijwaart ErgoXS tegen iedere aanspraak van haar medewerkers of een andere derde jegens ErgoXS die betrekking heeft op een schending van hetgeen in dit artikel is bepaald.

 

Artikel 13: Intellectueel eigendomsrecht

13.1.      Alle (informatie die ligt besloten in) aanbiedingen, offertes, ontwerpen, mallen, modellen, gereedschappen, afbeeldingen, berekeningen, programmatuur, tekeningen, Producten, Diensten, etc. en de daarmee verband houdende rechten van industriële en intellectuele eigendom c.q. daarmee gelijk te stellen rechten, zijn en blijven eigendom van ErgoXS, ook al zijn bij de Wederpartij voor vervaardiging daarvan kosten in rekening gebracht. De Wederpartij zal op die rechten op geen enkele wijze inbreuk maken, en zal derden op geen enkele wijze in staat stellen om dat te doen.

13.2.      ErgoXS garandeert op geen enkele wijze dat het aan de Wederpartij geleverde Product geen inbreuk maakt op enig geschreven of ongeschreven intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 14: Overdracht

14.1.      Het is ErgoXS toegestaan haar rechten en/of verplichtingen uit Overeenkomsten met de Wederpartij aan derden over te dragen. ErgoXS is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

14.2.      Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ErgoXS, is de Wederpartij niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1.      Op de Overeenkomst en op alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaves en andere uitingen betreffende een te sluiten Overeenkomst, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

15.2.      Van elk geschil tussen ErgoXS en de wederpartij is uitsluitend bevoegd kennis te nemen de Nederlandse rechter in het arrondissement waarin ErgoXS is gevestigd, tenzij dwingende competentieregels aan die keuze in de weg staan.